Forsvarsadvokatvagten - akuttelefon 39 90 13 01

Lovovertrædelser

Den sigtede i en narkosag sættes under et voldsomt pres. Ikke mindst under en varetægtsfængsling.

Det er vigtigt, at en sigtet i en narkosag får både professionel juridisk støtte og personlig støtte.

Politiet kan have nok så megen mistanke – det har de altid i narkosager – men hvis der ikke foreligger beviser, kan der ikke dømmes.

De små narkosager:

Selv besiddelse af små mænger hash o.l. er strafbar. I sådanne sager er det springende punkt, om der kun har været tale om hash til eget brug eller om der er foregået et salg.

Tyveri

Tyveri spænder meget vidt: fra et beskedent butikstyveri til et skærebrænderkup i Nationalbanken.

Mange af de små tyverisager, der rejses, beror på misforståelser. Anmelderen tror, at der foreligger et tyveri.

For at kunne blive straffet for tyveri, skal der være forsæt. Det skal have været ens hensigt ulovligt at tilegne sig genstanden.

Når der inddrages en forsvarsadvokat i en sådan sag, viser det sig ofte, at der ikke er nogen sag. Der er ikke fornøden hensigt hos den sigtede til at tilegne sig noget.

De større tyverisager:

I enhver politikreds er der mange uopklarede tyverier. Når politiet får fat i en person, der har begået tyveri, er der ikke grænser for, hvad politiet prøver at hænge den pågældende op på.

Derfor er det vigtigt i en tyverisag, at den sigtede ikke bliver tiltalt for noget, som vedkommende ikke har begået. Det skal også sikres, at straffen ikke udmåles for højt.

Bedrageri

I enhver situation, hvor en person (eller institution) føler sig snydt i økonomisk henseende, kan vedkommende indgive en anmeldelse for bedrageri. Sådan opleves det af anmelderen.

Langt de fleste af den slags episoder har intet med et bedrageri at gøre.

For det første skal bedrageri være retsstridigt. Langt de fleste af den slags begivenheder er ikke retsstridige i straffelovens forstand.

Endvidere skal der foreligge hensigt til at snyde og denne hensigt skal bevises.

Når der kommer en forsvarsadvokat på en sådan sag, bliver det ofte klarlagt, at betingelserne for at dømme for bedrageri slet ikke er opfyldt.

Røveri

Der foreligger røveri, når vold og trussel om vold benyttes som middel til at tilegne sig en formuegenstand.

Det er en alvorlig sag, hvis en episode giver anledning til, at der bliver rejst sigtelse for røveri.

Når sagen gennemgås viser det sig imidlertid ofte, at der ikke foreligger den fornødne sammenhæng med voldsudøvelse og tilegnelse af en formuegenstand.

I andre situationer viser det sig, at der slet ikke har været noget ønske om at tilegne sig tingen.

For at stoppe en tiltale for røveri er det vigtigt, at forsvarsadvokaten kommer tidligt på banen.

Formildende omstændigheder

Det danske straffesystem er sådan indrettet, at en række forhold kan medføre frifindelse eller mildere bedømmelser.

En handling kan blive straffri, hvis der er handlet i nødværge eller der har foreligget nødret.

Men også andre forhold kan spille ind:

  • Man har i en tvangssituation været under pres
  • Har forsøgt at genoprette skaden
  • Man har været ude for en krænkelse